Apoxie® Sculpt
 • Apoxie® Sculpt
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down

AVES Apoxie® Sculpt epoxy-boetseermassa

kleur inhoud Stuksprijs Aantal
blauw 450 gr
€ 24,90
blauw 1800 gr
€ 49,90
blauw 110 gr
€ 12,95
antiek zilver 110 gr
€ 12,95
antiek zilver 450 gr
€ 24,90
orange 450 gr
€ 24,90
orange 110 gr
€ 12,95
orange 1800 gr
€ 49,90
super weiß 110 gr
€ 12,95
zwart 110 gr
€ 12,95
zwart 1800 gr
€ 49,90
zwart 450 gr
€ 24,90
wit 110 gr
€ 12,95
wit 450 gr
€ 24,90
wit 1800 gr
€ 49,90
naturel 110 gr
€ 12,95
naturel 450 gr
€ 24,90
naturel 1800 gr
€ 49,90
bruin 110 gr
€ 12,95
bruin 1800 gr
€ 49,90
bruin 450 gr
€ 24,90
geel 110 gr
€ 12,95
rood 110 gr
€ 12,95
groen 110 gr
€ 12,95
groen 450 gr
€ 24,90


Alle prijzen zijn inclusief BTW plus verzendkosten.

Super White Apoxie combineert de eigenschappen en voordelen van boetseerklei met de kleefkracht van epoxy! Het heeft een stevige / fijne korrelconsistentie en een helderwitte kleur waardoor meer details te zien zijn. Snappy set-up (1 uur) zelfhardend (niet bakken)

Identificatie van de gevaren

Indeling van de stof of het mengsel: Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop. Volgens de wereldwijd geharmoniseerde norm voor classificatie en etikettering (GHS) wordt dit product als gevaarlijk beschouwd vanwege de mogelijkheid van huid- en oogirritatie.

 • Huidirritatie Huidsensibilisator - Categorie 1B
 • Oogirritatie – categorie 2B

Etiketteringselementen:

Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]: niet van toepassing.

Gevarenpictogrammen: (zie foto's)

Waarschuwing:

Kan een allergische huidreactie en oogirritatie veroorzaken.

Gevarenaanduidingen:

 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H320 - Veroorzaakt oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 - Als medisch advies nodig is, hebben we de productcontainer of het etiket bij de hand.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 - Lees het etiket voor gebruik.

Preventie:

 • P261 - Inademing van stof vermijden.
 • P280 - Draag beschermende handschoenen bij het combineren van onderdelen A en B samen. Draag een stofmasker bij het schuren van het uitgeharde product.

Reactie:

 • P302 + P352 - Indien op de huid: met veel water wassen.
 • P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P305 + P351 + P338 - Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.
 • P337 + P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Andere gevaren:

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

 • PBT: Niet van toepassing.
 • zPzB: niet van toepassing.
Merk
AVES

Specifieke referenties

upc
762642014110

Apoxie Farbkarte

Downloaden (144k)


Makkelijk te bewerken materiaal.

Accessories Products

Vergelijkbare producten ( 8 andere producten in de zelfde categorie )

Registreer een nieuw account

Already have an account?
Log in instead Or Reset password