Apoxie® Sculpt
 • Apoxie® Sculpt
 • GHS07 Aetz- und Reizwirkung
 • GHS08 Gesundheitsgefährdung
 • GHS09 umweltgefährlich
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down

AVES Apoxie® Sculpt epoxy-boetseermassa

kleur inhoud Stuksprijs Aantal
blauw 1800 gr
€ 59,90
blauw 450 gr
€ 31,80
blauw 110 gr
€ 18,90
antiek zilver 450 gr
€ 31,80
antiek zilver 110 gr
€ 18,90
orange 110 gr
€ 18,90
orange 1800 gr
€ 59,90
orange 450 gr
€ 31,80
zwart 450 gr
€ 31,80
zwart 110 gr
€ 18,90
zwart 1800 gr
€ 59,90
wit 450 gr
€ 31,80
wit 110 gr
€ 18,90
wit 1800 gr
€ 59,90
naturel 110 gr
€ 18,90
naturel 450 gr
€ 31,80
naturel 1800 gr
€ 59,90
bruin 110 gr
€ 18,90
bruin 1800 gr
€ 59,90
bruin 450 gr
€ 31,80
geel 110 gr
€ 18,90
rood 450 gr
€ 38,80
rood 110 gr
€ 18,90
groen 450 gr
€ 31,80
groen 110 gr
€ 18,90


Alle prijzen zijn inclusief btw, plus verzendkosten.
Voor leveringen naar andere landen dan Duitsland
kunnen de definitieve prijzen veranderen bij het afrekenen.
MEER INFO

Super White Apoxie combineert de eigenschappen en voordelen van boetseerklei met de kleefkracht van epoxy! Het heeft een stevige / fijne korrelconsistentie en een helderwitte kleur waardoor meer details te zien zijn. Snappy set-up (1 uur) zelfhardend (niet bakken)

Identificatie van de gevaren

Indeling van de stof of het mengsel: Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop. Volgens de wereldwijd geharmoniseerde norm voor classificatie en etikettering (GHS) wordt dit product als gevaarlijk beschouwd vanwege de mogelijkheid van huid- en oogirritatie.

 • Huidirritatie Huidsensibilisator - Categorie 1B
 • Oogirritatie – categorie 2B

Etiketteringselementen:

Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]: niet van toepassing.

Gevarenpictogrammen: (zie foto's)

Waarschuwing:

Kan een allergische huidreactie en oogirritatie veroorzaken.

Gevarenaanduidingen:

 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H320 - Veroorzaakt oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 - Als medisch advies nodig is, hebben we de productcontainer of het etiket bij de hand.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 - Lees het etiket voor gebruik.

Preventie:

 • P261 - Inademing van stof vermijden.
 • P280 - Draag beschermende handschoenen bij het combineren van onderdelen A en B samen. Draag een stofmasker bij het schuren van het uitgeharde product.

Reactie:

 • P302 + P352 - Indien op de huid: met veel water wassen.
 • P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P305 + P351 + P338 - Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.
 • P337 + P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Andere gevaren:

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

 • PBT: Niet van toepassing.
 • zPzB: niet van toepassing.
Merk
AVES

Specifieke referenties

upc
762642014110

Apoxie Farbkarte

Downloaden (144k)


SHD_AVES Apoxie® Sculpt A Epoxid

Downloaden (608k)


SHD_AVES Apoxie® Sculpt B Epoxid

Downloaden (576k)


Makkelijk te bewerken materiaal.

Accessories Products

Vergelijkbare producten ( 8 andere producten in de zelfde categorie )

Registreer een nieuw account

Already have an account?
Log in instead Or Reset password