Heldere gietepoxy EC 141
  • Heldere gietepoxy EC 141
  • GHS05 ätzend
  • GHS07 Aetz- und Reizwirkung
  • GHS09 umweltgefährlich
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down

Heldere gietepoxy EC 141

hoeveelheid Stuksprijs Aantal
500 g
€ 15,80
1000 g
€ 24,90
5000 g
€ 98,80
20 kg
€ 389,50


Alle prijzen zijn inclusief btw, plus verzendkosten.
MEER INFO

Twee-componenten giethars

Let a.u.b op, de harder W 241 oder W 242 extra  bestellen!

Maximale gietdikte met harder W 241 (komponent B): 100 mm
Maximale gietdikte met harder W 242 (komponent B): 10 mm

Gebruik:

Komponent A en komponent B (harder) in verhouding 100:50 (volumenaandeel/ml) of 100:45 (gewichtsaandeel/g) goed met elkaar vermengen. Luchtbellen vermijden. 

Met harder W 241 (komponent B): Lange verwerkingstijd. Voor het opbrengen van lagen van 3 – 5 cm of voor het gieten van max. 10 cm laagdikte

 Met harder W 242 (komponent B): Versnelde uitharding. Voor het opbrengen van lagen van max. 1 cm. Goed resistent tegen vergeling . Te sterke UV bestraling veroorzaakt een lichte troebeling.

 

Harder W 241 W 242
Potlife 75 - 95 minuten 35 - 45 minuten
Lostijd (100 ml, 25° C) 140 - 180 minuten 50 - 70 minuten
Lostijd (15 ml, 6 mm, 25° C) 10 - 12 uur 4 - 5 uur
   
Volledige uitharding (15 ml, 6 mm, 25° C) 36 - 48 uur 18 - 24 uur

 

 

 

 

 

 

Bewaren:

In de orginele verpakking goed afgesloten, koel en droog bewaren. Op deze wijze 1 jaar houdbaar. Harders zijn vochtgevoelig. Bij lage temp. kan de hars uitkristaliseren, dan enige minuten tot 80° C verwarmen
 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1 Indeling van de stof of het mengsel:
Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop.
Het product is geclassificeerd volgens de geldende wetgeving.
Indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
Gezondheidsgevaren
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 - H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Ernstig oogletsel, Categorie 1 - H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Huidsensibilisering, Categorie 1 - H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 2 - H411: Giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.
Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.
2.2 Etiketteringselementen:
Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]:

  
Gevarenpictogrammen:
Signaalwoord Gevaar.
Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:
 bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan
 oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten
 1,4-bis(2,3-poxypropoxy)butaan
 Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl Sebacate
Gevarenaanduidingen:

 

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2015/830 Blad: Pagina 2 van 12
Versie 5.0 Herzieningsdatum: 12-11-2020 Printdatum: 8-12-2020
Handelsnaam: EC 141
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Preventie:
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
Actie:
P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen.
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
2.3 Andere gevaren:
Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent,
bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of
hoger. 

Specifieke referenties

Epoxid-Gießharz glasklar EC 141

Downloaden (640k)


Accessories Products

Vergelijkbare producten ( 2 andere producten in de zelfde categorie )

Registreer een nieuw account

Already have an account?
Log in instead Or Reset password