Herroepingsbeleid voor de levering van goederen

Het volgende wettelijke herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch zakelijk noch zelfstandig zijn.

Het volgende wettelijke herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten.

Ontbindingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (bildhau KG, Raderberger Straße 175, D-50968 Keulen, Tel. +49 (0)221 - 99874700, Fax +49 (0)221 - 998747070, E-Mail mail@bildhau.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte te stellen van uw beslissing dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. De terugzending van de goederen alleen is niet voldoende als verklaring van herroeping. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat eerder is. U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. Aan de termijn is voldaan als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen, mits de goederen normaal per post kunnen worden teruggezonden. Ook indien de goederen niet normaal per post kunnen worden teruggezonden, draagt u de directe kosten van terugzending. De kosten worden geschat op maximaal ongeveer 200,00 euro.

U hoeft alleen de eventuele waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van het hanteren van de goederen op een manier die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van niet geprefabriceerde goederen waarvan de individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument en van goederen die na de levering door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen. Het herroepingsrecht is evenmin van toepassing op overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden, indien het zegel daarvan na de levering is verwijderd.

RETOURVORM

(Als u de overeenkomst wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug.)

Aan:

bildhau KG
Raderberger Straße 175
D - 50968 Keulen
Telefoon: +49 (0) 221 998 74 70-0
Fax: +49 (0) 221 998 74 70-70
E-mail: mail@bildhau.de

Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

besteld op (*) / ontvangen op (*)

____________________________________________________________________________

Naam consument(en)

____________________________________________________________________________

Adres van de consument(en)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Handtekening van consument(en) (alleen indien opzegging op papier)

____________________________________________________________________________

Datum

____________________________________________________________________________

Registreer een nieuw account

Already have an account?
Log in instead Or Reset password