Secondenlijm activator 200 ml
  • Secondenlijm activator 200 ml
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down

KGS DIAMOND Secondenlijm activator 200 ml

Stuksprijs Aantal
€ 9,95


Alle prijzen zijn inclusief BTW plus verzendkosten.

Activator voor secondenlijmen. Van KGS.

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1 Indeling van de stof of het mengselIndeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP)
Gevarenklasse
GevarencategorieGevarenaanduiding
Skin Irrit.
2H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 
Asp. Tox.1H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 
STOT SE3H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 
Aquatic Acute1H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Aerosol1H222-Zeer licht ontvlambare aerosol. 

Aquatic Chronic1H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 
Aerosol1H229-Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

 2.2 EtiketteringselementenEtikettering volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP) 

Gevaar

H315-Veroorzaakt huidirritatie. H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H222-Zeer licht ontvlambare aerosol. H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H229-Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
P210-Verwijderd houden van warmte, hete op
pervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211-Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251-Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261-Inademing van gas of spuitnevel vermijden. P273-Voorkom lozing in het milieu. P280-Beschermende handschoenen dragen.P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.P410+P412-Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. 

Mogelijke vorming van ontplofbare damp- luchtmengsels bij ontoereikende ventilatie.2,2,3-trimethylbutaan 

2.3 Andere gevarenHet mengsel bevat geen vPvB-stof (vPvB= zeer persistent, zeer bioaccumulerend) of valt niet onder de bijlage XIII van verordening (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).Het mengsel bevat geen PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulerend, toxisch) of valt niet onder de bijlage XIII van verordening(EG) 1907/2006 (< 0,1 %) 

Specifieke referenties

Inhoud 200 ml.

Accessories Products

Vergelijkbare producten ( 8 andere producten in de zelfde categorie )

Registreer een nieuw account

Already have an account?
Log in instead Or Reset password