Polyester gel-coat 1 kg
 • Polyester gel-coat 1 kg
 • Polyester Gelcoat
 • Polyester Gelcoat
 • Polyester Gelcoat
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down

Polyester Gelcoat

inhoud Stuksprijs Aantal
1000 g
€ 16,60
20 kg
€ 215,00


Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versandkosten.

Kleurloze basis gelcoat met hoge technische eigenschappen: Heel hard, slagvast, water en chemisch resistent. Wordt als eerste laag gelegd op de mal. Kan worden aangebracht met een pistool plus verdunner of met een borstel. Optimale temperatuur 20°C. Na ev toevoeging van pigmentpasta moet het product goed worden gemengd, met een juiste mixer aangepast aan de verpakkingsgrootte en met een matige snelheid. Stop met mengen ongeveer 20 minuten voor gebruik. Er is geen verdunning vereist, voeg alleen de verharder toe aan het eindproduct. Lamineren is mogelijk 60 min na gel, bij 20°C (vorm, product en werkplaats). Idealiter wordt gelcoat bedekt met de volgende laag tussen 3 en 8 uur om de filmpolymerisatie te garanderen.

Technische gegevens:

 • Katalysator: tussen 1,5% en 2,0% MEK-P.
 • Dekkingsvermogen: > 400µ
 • Uithardingstijd in dunne film: <60 minuten bij 20°C, 2% katalysator
 • Reactiviteit:
 • Gel tijd: 20 - 30 minuten
 • Tijd om te pieken: 35 - 55 minuten
 • Piek: 130°C ± 20°C

Gevaren
H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing. H361d Kan mogelijk het ongeboren kind schaden. H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende  organismen, met langdurige gevolgen.

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken -  Niet roken. P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming /gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een  houding die het ademen vergemakkelijkt.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

 

Specifieke referenties

Accessories Products

Vergelijkbare producten ( 4 andere producten in de zelfde categorie )

Registreer een nieuw account

Already have an account?
Log in instead Or Reset password