Polyester Steinkitt
  • Polyester Steinkitt
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down

TENAX Polyester steenkit

inhoud kleur Stuksprijs Aantal
45 ml extra harder
€ 4,50
125 ml wit
€ 9,70
125 ml crème
€ 9,70
125 ml donker grijs
€ 9,70
125 ml transparant
€ 9,70
125 ml zwart
€ 9,70
125 ml licht grijs
€ 9,70


Alle prijzen zijn inclusief BTW plus verzendkosten.

Tweecomponenten pasta om te vullen en te lijmen. Goed te polijsten. Zeer geschikt voor marmer en harde kalksteen. Steenkit inclusief harder.

 

Pasta 

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren.
2.1. Indeling van de stof of het mengsel.
Het product is als gevaarlijk geclassificeerd krachtens de bepalingen van Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) (en volgende wijzigingen
en aanpassingen). Daarom is een veiligheidsinformatieblad voor het product vereist in overeenstemming met de bepalingen van
Verordening (EG) 1907/2006 en volgende wijzigingen.
Eventuele overige informatie inzake gevaren voor de gezondheid en/of het milieu, is onder de hoofstukken 11 en 12 van dit blad
weergegeven.
2.1.1. Verordening 1272/2008 (CLP) en daarop volgende wijzigingenen aanpassinge.
Classificatie en opgave van gevaar:
Ontvlambare vloeistof, categorie 3 H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
Voortplantingstoxiciteit, categorie 2 H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij - herhaalde blootstelling, categorie 1 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of
herhaalde blootstelling.
H372
Oogirritatie, categorie 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Huidirritatie, categorie 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 3 Schadelijk voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.
H412
2.1.2. Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG met daarop volgende wijzigingen en aanpassingen.
Gevarensymbolen: Xn
Zinnen R: 10-20-36/38-48/20-Repr. Cat. 3 63
De complete tekst van de waarschuwingszinnen (R) en de gevarenaanduidingen (H) is weergegeven onder hoofdstuk 16 van het blad.

2.2. Etiketteringselementen.
Etikettering met gevarenaanduiding in de zin van de Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) en daaropvolgende wijzigingen en
aanpassingen.
Gevarenpictogrammen:

Signaalwoorden: Gevaar
Gevarenaanduidingen:
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen:
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P308+P313 NA mogelijke blootstelling: een arts raadplegen.
P501 Gooi de inhoud / verpakking volgens de toepasselijke wet.
Bevat: STYREEN
2.3. Andere gevaren.
Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage hoger dan 0,1%. 

Harder

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren.
2.1. Indeling van de stof of het mengsel.
Het product is als gevaarlijk geclassificeerd krachtens de bepalingen van Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) (en volgende wijzigingen
en aanpassingen). Daarom is een veiligheidsinformatieblad voor het product vereist in overeenstemming met de bepalingen van
Verordening (EG) 1907/2006 en volgende wijzigingen.
Eventuele overige informatie inzake gevaren voor de gezondheid en/of het milieu, is onder de hoofstukken 11 en 12 van dit blad
weergegeven.
2.1.1. Verordening 1272/2008 (CLP) en daarop volgende wijzigingenen aanpassinge.
Classificatie en opgave van gevaar:
Organisch peroxide, categorie EF H242 Brandgevaar bij verwarming.
Oogirritatie, categorie 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Sensibilisatie de huid, categorie 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit acute, categorie 1 H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
2.1.2. Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG met daarop volgende wijzigingen en aanpassingen.
Gevarensymbolen: O-Xi-N
Zinnen R: 7-36-43-50
De complete tekst van de waarschuwingszinnen (R) en de gevarenaanduidingen (H) is weergegeven onder hoofdstuk 16 van het blad.
2.2. Etiketteringselementen.
Etikettering met gevarenaanduiding in de zin van de Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) en daaropvolgende wijzigingen en
aanpassingen.
Gevarenpictogrammen:

Signaalwoorden: Waarschuwing
Gevarenaanduidingen:
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsaanbevelingen:
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P220 Van kleding / . . . / brandbare stoffen verwijderd houden / bewaren.
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501 Gooi de inhoud / verpakking volgens de toepasselijke wet.
Bevat: Benzoyl peroxide
2.3. Andere gevaren.
Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage hoger dan 0,1%. 

 

Geschikt voor
zachte kalksteen
harde kalksteen
zachte marmer
harde marmer
harde serpentijn

Specifieke referenties

Pasteuze lijm van TENAX.

Accessories Products

Vergelijkbare producten ( 8 andere producten in de zelfde categorie )

Registreer een nieuw account

Already have an account?
Log in instead Or Reset password