Verklaring gegevensbescherming

Persoonsgegevens (hierna te noemen "gegevens") worden door ons uitsluitend verwerkt voor zover noodzakelijk en met het doel een functionele en gebruiksvriendelijke website te bieden, inclusief de inhoud en de diensten die daar worden aangeboden.

Op grond van art. 4 nr. 1. van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna alleen "GDPR" genoemd), wordt onder "verwerking" verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Met de volgende verklaring inzake gegevensbescherming informeren wij u in het bijzonder over de aard, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over de doelen en middelen van de verwerking. Daarnaast informeren we je hieronder over de componenten van derden die we gebruiken voor optimalisatiedoeleinden en om de kwaliteit van het gebruik te verhogen, voor zover het gaat om derden die onder hun eigen verantwoordelijkheid gegevens verwerken.

Onze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijke
II. Rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over gegevensverwerking

I. Informatie over ons als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens is:

bildhau KG, Raderberger Straße 175, 50968 Keulen, Duitsland

Tel. +49 (0)221 99 87 47 00, e-mail: mail@bildhau.de

De functionaris voor gegevensbescherming bij de aanbieder is:

Carsten Langediers

II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben de gebruikers en betrokkenen het recht

  • op bevestiging of gegevens die op hen betrekking hebben worden verwerkt, op informatie over de verwerkte gegevens, op nadere informatie over de gegevensverwerking en op kopieën van de gegevens (vgl. ook art. 15 DSGVO);
  • tot rectificatie of aanvulling van onnauwkeurige of onvolledige gegevens (cf. ook Art. 16 GDPR);
  • tot de onmiddellijke verwijdering van de hen betreffende gegevens (cf. ook Art. 17 GDPR), of, als alternatief, voor zover verdere verwerking noodzakelijk is op grond van Art. 17(3) GDPR, tot de beperking van de verwerking in overeenstemming met Art. 18 GDPR;
  • om de gegevens te ontvangen die op hen betrekking hebben en die door hen zijn verstrekt en om deze gegevens over te dragen aan andere aanbieders/verwerkers (cf. ook Art. 20 GDPR);
  • om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als zij van mening zijn dat de gegevens die op hen betrekking hebben door de aanbieder worden verwerkt in strijd met de wetgeving inzake gegevensbescherming (cf. ook Art. 77 van de GDPR);

Daarnaast is de aanbieder verplicht om alle ontvangers aan wie gegevens door de aanbieder zijn verstrekt te informeren over elke correctie of verwijdering van gegevens of beperking van de verwerking die plaatsvindt op basis van artikel 16, 17 (1), 18 DSGVO. Deze verplichting geldt echter niet als een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost. Niettegenstaande het voorgaande heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

Ook hebben gebruikers en betrokkenen op grond van art. 21 DSGVO het recht bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van hun gegevens, voor zover de gegevens door de aanbieder worden verwerkt overeenkomstig art. 6 (1) (f) DSGVO. In het bijzonder is een bezwaar tegen de verwerking van gegevens ten behoeve van directe reclame toelaatbaar.

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten en hieronder geen andere informatie wordt verstrekt over individuele verwerkingsprocedures.

Servergegevens

Om technische redenen, in het bijzonder om een veilige en stabiele internetaanwezigheid te garanderen, worden gegevens door uw internetbrowser naar ons of naar onze aanbieder van webruimte verzonden. Deze zogenaamde serverlogbestanden worden gebruikt om onder andere het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u onze website hebt bezocht (referrer URL), de website(s) van onze website die u bezoekt, de datum en tijd van de respectieve toegang, evenals het IP-adres van de internetverbinding van waaruit onze website wordt gebruikt, te verzamelen.

Deze gegevens worden op deze manier verzameld.

De op deze manier verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens over jou.

Deze opslag vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze internetaanwezigheid.

De gegevens worden uiterlijk op basis van deze rechtsgrondslag opgeslagen.

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen weer gewist, voor zover er geen verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden. Anders zijn de gegevens vrijgesteld van gehele of gedeeltelijke verwijdering tot de definitieve opheldering van een incident.

Cookies

Cookies worden voor geen enkel doel gebruikt.

Cookies

a) Sessiecookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die op uw eindapparaat worden geplaatst en opgeslagen door de internetbrowser die u gebruikt. Via deze cookies wordt bepaalde informatie over u, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres, individueel verwerkt.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger, omdat de verwerking bijvoorbeeld de weergave van onze website in verschillende talen of het aanbieden van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 lit b.) DSGVO, voor zover deze cookiegegevens worden verwerkt voor het initiëren of uitvoeren van een overeenkomst.

Als de verwerking niet dient voor het initiëren of uitvoeren van een contract, ligt ons gerechtvaardigd belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. In dit geval is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

Deze sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser afsluit.

b) Cookies van derden

Wanneer van toepassing, worden cookies van partnerbedrijven waarmee we samenwerken voor reclame, analyse of de functionaliteiten van onze internetaanwezigheid ook gebruikt met onze internetaanwezigheid.

Voor meer informatie hierover, in het bijzonder over de doeleinden en rechtsgrondslagen van de verwerking van dergelijke cookies van derden, verwijzen wij u naar de onderstaande informatie.

c) Verwijderingsoptie

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. U kunt ook cookies die al zijn opgeslagen op elk gewenst moment verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de gebruikte internetbrowser. Als u vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. In het geval van zogenaamde Flash-cookies kan de verwerking echter niet worden voorkomen via de browserinstellingen. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash-speler wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn ook afhankelijk van de specifieke Flash-speler die u gebruikt. Gebruik bij vragen ook de helpfunctie of documentatie van uw Flash-speler of neem contact op met de fabrikant of gebruikersondersteuning.

Als u de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit echter betekenen dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

Behandeling van contracten

De gegevens die u doorgeeft om gebruik te maken van ons aanbod van goederen en/of diensten worden door ons verwerkt voor de afhandeling van het contract en zijn in deze omvang noodzakelijk. Zonder de verstrekking van uw gegevens is de afsluiting en afwikkeling van het contract niet mogelijk.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.

Wij wissen de gegevens zodra het contract volledig is verwerkt, maar daarbij moeten wij de bewaartermijnen volgens het belasting- en handelsrecht in acht nemen.

Bij de afwikkeling van het contract geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat met de levering van de goederen belast is of aan de financiële dienstverlener, voor zover de doorgifte noodzakelijk is voor de levering van de goederen of voor betalingsdoeleinden.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is dan art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.

Klantenaccount / registratiefunctie

Als u via onze website een klantenaccount bij ons aanmaakt, verzamelen en bewaren wij de gegevens die u tijdens de registratie invoert (bijv. uw naam, adres of e-mailadres) uitsluitend voor precontractuele diensten, voor het nakomen van het contract of ten behoeve van de klantenservice (bijv. om u een overzicht te geven van uw eerdere bestellingen bij ons of om u de zogenaamde notitieblokfunctie te kunnen bieden). Tegelijkertijd slaan we ook uw IP-adres en de datum van uw registratie samen met het tijdstip op. Uiteraard worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven.

Uw toestemming voor deze verwerking wordt gevraagd tijdens het verdere registratieproces en er wordt verwezen naar deze verklaring gegevensbescherming. De door ons in dit proces verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het ter beschikking stellen van de klantenaccount.

Als u toestemming geeft voor deze verwerking, is art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO de rechtsgrondslag voor de verwerking.

Als het openen van de klantaccount ook precontractuele maatregelen of de nakoming van het contract dient, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking ook Art. 6 (1) (b) DSGVO.

Op grond van art. 7 (3) DSGVO kunt u de aan ons verleende toestemming voor het openen en bijhouden van de klantenrekening te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om dit te doen, hoeft u ons alleen te informeren over uw herroeping.

De in dit verband verzamelde gegevens worden gewist zodra de verwerking niet langer noodzakelijk is. Hierbij moeten we echter de fiscale en commerciële bewaartermijnen in acht nemen.

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze gratis nieuwsbrief, worden de gegevens die u hiervoor hebt aangevraagd, d.w.z. uw e-mailadres en - optioneel - uw naam en adres, aan ons doorgegeven. Tegelijkertijd slaan we het IP-adres op van de internetverbinding waarmee u onze website bezoekt, evenals de datum en tijd van uw registratie. Tijdens het verdere registratieproces vragen we je toestemming om je de nieuwsbrief te sturen, beschrijven we de inhoud in detail en verwijzen we naar deze verklaring gegevensbescherming. Wij gebruiken de in dit proces verzamelde gegevens uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief - ze worden dus in het bijzonder niet aan derden doorgegeven.

De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

Op grond van art. 7 (3) DSGVO kunt u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om dit te doen, hoeft u ons alleen op de hoogte te stellen van uw herroeping of gebruik te maken van de afmeldlink in elke nieuwsbrief.

Contactverzoeken / contactmogelijkheid

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw aanvraag - zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet of slechts in beperkte mate beantwoorden

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.

Uw gegevens worden verwijderd als uw vraag definitief is beantwoord en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten, bijvoorbeeld in het geval van een latere contractverwerking.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna te noemen "Google".

Wij gebruiken Google Analytics op onze website.

Door certificering onder het EU-VS-privacyschild,

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Garandeert Google dat aan de EU-vereisten voor gegevensbescherming wordt voldaan, zelfs bij de verwerking van gegevens in de VS.

De Google Analytics-service wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, locatie, tijd of frequentie van bezoeken aan onze website, wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics echter met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie kan Google het IP-adres binnen de EU of EER inkorten.

De op deze manier verzamelde gegevens worden op hun beurt weer gebruikt door Google om ons te voorzien van een evaluatie van bezoeken aan onze website en van de gebruiksactiviteiten aldaar. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website en het gebruik van internet.

Google geeft Google informatie over het gebruik van zijn website.

Google verklaart dat het uw IP-adres niet koppelt aan andere gegevens. Daarnaast houdt Google

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Er is meer informatie over gegevensbeschermingswetgeving voor u beschikbaar, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Daarnaast biedt Google een link naar het privacybeleid van Google.

Daarnaast biedt Google op

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

een zogenaamde deactivatie add-on met meer informatie hierover. Deze add-on kan worden geïnstalleerd met de gebruikelijke internetbrowsers en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over uw bezoek aan onze website niet mag worden doorgegeven aan Google Analytics. Dit voorkomt echter niet dat er informatie naar ons of naar andere webanalysediensten wordt verzonden. Natuurlijk kunt u in dit privacybeleid ook vinden of wij andere webanalysediensten gebruiken en zo ja, welke.

Google Maps

Wij gebruiken Google Maps op onze website om onze locatie weer te geven en routebeschrijvingen te geven. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna te noemen "Google".

Wij gebruiken Google Maps om onze locatie weer te geven en routebeschrijvingen te geven.

Door certificering onder het EU-VS-privacyschild,

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Garandeert Google dat het zal voldoen aan de EU-vereisten voor gegevensbescherming, zelfs bij het verwerken van gegevens in de VS.

Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het oproepen van onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.

Als u de in onze website geïntegreerde Google Maps-component oproept, slaat Google via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat op. Om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te maken, worden uw gebruikersinstellingen en gegevens verwerkt. We kunnen niet uitsluiten dat Google servers in de VS gebruikt.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de optimalisatie van de functionaliteit van onze website.

Door de aldus gegenereerde gegevens kunnen wij de gegevens van onze website gebruiken.

Door de verbinding met Google die op deze manier tot stand komt, kan Google bepalen vanaf welke website uw aanvraag is verzonden en naar welk IP-adres de aanwijzingen moeten worden verzonden.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door in uw internetbrowser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Details hierover vindt u hierboven onder het punt "Cookies".

Het gebruik van cookies vindt bovendien plaats via internet.

Ook op het gebruik van Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie zijn de Google Terms of Use https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de en de Servicevoorwaarden voor Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Daarnaast biedt Google

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Verder informatie op.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken Google reCAPTCHA op onze website om interacties op onze website door geautomatiseerde toegang, bijv. door zogenaamde bots, te controleren en te voorkomen. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna te noemen "Google".

Door certificering onder het EU-VS-privacyschild,

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Garandeert Google dat aan de EU-vereisten voor gegevensbescherming wordt voldaan, zelfs bij de verwerking van gegevens in de VS.

Door deze service kan Google bepalen vanaf welke website een verzoek wordt verzonden en vanaf welk IP-adres u het zogenaamde reCAPTCHA-invoervak gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google ook andere informatie verzamelen die nodig is om deze service aan te bieden en te garanderen.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de veiligheid van onze internetaanwezigheid evenals in de verdediging tegen ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of iets dergelijks.

Google biedt een dienst aan onder

Google.

Google biedt de volgende services

https://policies.google.com/privacy

voor meer informatie over de algemene omgang met uw gebruikersgegevens

"Facebook" social plug-in

In onze website gebruiken we de plug-in van het sociale netwerk Facebook. Facebook is een internetdienst van facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. In de EU wordt deze dienst op zijn beurt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, hierna beide alleen aangeduid als "Facebook".

Door zijn certificering onder het EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Garandeert Facebook dat het zal voldoen aan de EU-vereisten voor gegevensbescherming, zelfs bij het verwerken van gegevens in de VS

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang is het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO.

Voor meer informatie over de mogelijke plug-ins en hun respectievelijke functies kunt u terecht bij Facebook op

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

klaar voor jou.

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina's van onze website die u bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de servers van Facebook in de VS. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Facebook uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website geregistreerd.

Als u bij Facebook bent ingelogd wanneer u een van onze websites met de plug-in bezoekt, wordt de door de plug-in verzamelde informatie over uw specifieke bezoek door Facebook herkend. Facebook kan de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount daar. Als u bijvoorbeeld de Facebook-knop "Vind ik leuk" gebruikt, wordt deze informatie opgeslagen in uw Facebook-gebruikersaccount en kan deze worden gepubliceerd via het Facebook-platform. Als u dit wilt voorkomen, moet u uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt of het laden van de Facebook-plug-in voorkomen met een add-on voor uw internetbrowser.

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband kunt u bij Facebook terecht in het privacybeleid dat is gepubliceerd op

https://www.facebook.com/policy.php

biedt opvraagbare privacyverklaringen.

"Twitter" sociale plug-in

Wij gebruiken de plug-in van het sociale netwerk Twitter op onze website. Twitter is een internetdienst van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, hierna alleen "Twitter" genoemd.

Door de certificering volgens de Duitse wet op de gegevensbescherming is Twitter een sociaal netwerk.

Door de certificering volgens het EU-US Privacy Shield ("EU-US Privacy Shield")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Garandeert Twitter dat het zal voldoen aan de EU-vereisten voor gegevensbescherming, zelfs bij het verwerken van gegevens in de VS

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitieme belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Als de plug-in niet wordt toegestaan, worden de gegevens verwijderd.

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina's van onze website die u bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de servers van Twitter in de VS. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Twitter uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website geregistreerd.

Als u tijdens uw bezoek aan een van onze websites met de plug-in bij Twitter bent ingelogd, wordt de door de plug-in verzamelde informatie over uw specifieke bezoek door Twitter herkend. Twitter kan de op deze manier verzamelde informatie daar aan uw persoonlijke gebruikersaccount toewijzen. Als u bijvoorbeeld de zogenaamde "Share"-knop van Twitter gebruikt, wordt deze informatie opgeslagen in uw Twitter-gebruikersaccount en mogelijk gepubliceerd via het Twitter-platform. Als u dit wilt voorkomen, moet u uitloggen bij Twitter voordat u onze website bezoekt of de juiste instellingen maken in uw Twitter-gebruikersaccount.

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband kunt u bij Twitter terecht in het privacybeleid dat is gepubliceerd op

https://twitter.com/privacy

biedt opvraagbare privacyverklaringen.

YouTube

Wij gebruiken YouTube op onze website. Dit is een videoportaal van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, VS, hierna te noemen "YouTube".

YouTube is een dochteronderneming van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, hierna alleen aangeduid als "Google".

Door zijn certificering onder het EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google, en in het verlengde daarvan haar dochteronderneming YouTube, garandeert dat aan de EU-vereisten voor gegevensbescherming wordt voldaan, zelfs wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Wij gebruiken YouTube in verband met de functie "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" om je video's te kunnen laten zien. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitieme belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website. Volgens YouTube betekent de functie "Verbeterde gegevensbeschermingsmodus" dat de hieronder gedetailleerd beschreven gegevens alleen naar de YouTube-server worden verzonden wanneer je daadwerkelijk een video start.

Zonder deze "Verbeterde gegevensbeschermingsmodus" wordt een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht zodra je een van onze internetpagina's oproept waarop een YouTube-video is ingesloten.

Deze verbinding is nodig om de betreffende video via jouw internetbrowser op onze website te kunnen weergeven. Daarbij registreert en verwerkt YouTube in ieder geval je IP-adres, de datum en tijd en de website die je hebt bezocht. Bovendien wordt er een verbinding met het advertentienetwerk "DoubleClick" van Google tot stand gebracht.

Als je tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, wijst YouTube de verbindingsinformatie toe aan jouw YouTube-account. Als je dit wilt voorkomen, moet je je voor je bezoek aan onze website bij YouTube afmelden of de betreffende instellingen in je YouTube-gebruikersaccount uitvoeren.

Voor de functionaliteit gebruikt YouTube de gegevens van je YouTube-account.

Voor de functionaliteit en om het gebruikersgedrag te analyseren, slaat YouTube via je internetbrowser permanent cookies op je eindapparaat op. Als je niet akkoord gaat met deze verwerking, heb je de mogelijkheid om het opslaan van cookies te voorkomen door een instelling te maken in je internetbrowser. Meer informatie hierover vind je hierboven onder "Cookies".

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband kunt u bij Google terecht in het onder

beschreven privacybeleid.

https://policies.google.com/privacy

Er wordt een toegankelijke privacyverklaring verstrekt.

Webanalyse Hotjar

Wij gebruiken Hotjar op onze website. Dit is een webanalysedienst van Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, hierna te noemen "Hotjar".

Hotjar is een webanalysedienst van Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa.

Hotjar wordt door ons gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Door middel van Hotjar kunnen wij uw gebruiksgedrag op onze website, zoals uw muisbewegingen of muisklikken, vastleggen en evalueren. Uw bezoek aan onze website wordt echter geanonimiseerd. Daarnaast evalueert Hotjar informatie over uw besturingssysteem, uw internetbrowser, inkomende of uitgaande links, de geografische herkomst en het type en de activering van het eindapparaat dat u gebruikt en verwerkt deze informatie voor statistische doeleinden. Hotjar kan ook directe feedback van jou krijgen. Daarnaast biedt Hotjar op

https://www.hotjar.com/privacy

Verder privacy-informatie op.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de analyse van uw gebruiksgedrag te stoppen door middel van de zogenaamde opt-out. Door de link te bevestigen

https://www.hotjar.com/opt-out

Er wordt een cookie opgeslagen op uw eindapparaat via uw internetbrowser, waardoor verdere analyse wordt voorkomen. Houd er echter rekening mee dat u opnieuw op de bovenstaande koppeling moet klikken als u de cookies verwijdert die op uw eindapparaat zijn opgeslagen.

MailChimp - Nieuwsbrief

Wij bieden u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze gratis nieuwsbrieven via onze website.

Wij gebruiken MailChimp, een dienst van The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, VS, hierna alleen "The Rocket Science Group" genoemd, om nieuwsbrieven te versturen.

Door certificering onder het EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Garandeert The Rocket Science Group dat bij de verwerking van gegevens in de VS ook wordt voldaan aan de vereisten voor gegevensbescherming van de EU. Daarnaast biedt The Rocket Science Group op

http://mailchimp.com/legal/privacy/

Verder privacy informatie op.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, worden de gegevens die worden gevraagd tijdens het registratieproces, zoals uw e-mailadres en optioneel uw naam en adres, verwerkt door The Rocket Science Group. Daarnaast worden uw IP-adres en de datum en tijd van uw registratie opgeslagen. Als onderdeel van het verdere registratieproces wordt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief verkregen, wordt de inhoud gedetailleerd beschreven en wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

De nieuwsbrief die vervolgens via The Rocket Science Group wordt verzonden, bevat ook een zogenaamde "tracking pixel", ook wel "web beacon" genoemd. Met behulp van deze trackingpixel kunnen wij beoordelen of en wanneer u onze nieuwsbrief hebt gelezen en of u eventuele links in de nieuwsbrief hebt gevolgd. Naast andere technische gegevens, zoals de gegevens van uw IT-systeem en uw IP-adres, worden de verwerkte gegevens opgeslagen zodat we ons nieuwsbriefaanbod kunnen optimaliseren en kunnen inspelen op de wensen van onze lezers. De gegevens worden dus gebruikt om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van ons nieuwsbriefaanbod te verhogen.

De rechtsgrondslag voor de verzending van de nieuwsbrief en de analyse is art. 6 lid 1 lit. a.) DSGVO.

Op grond van art. 7 lid 3 DSGVO kunt u uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om dit te doen, hoeft u ons alleen maar op de hoogte te stellen van uw herroeping of op de afmeldlink te klikken die in elke nieuwsbrief staat.

Google AdWords met conversietracking

In onze website gebruiken we de advertentiecomponent Google AdWords en de zogenaamde conversietracking. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna te noemen "Google".

Door certificering onder het EU-VS-privacyschild,

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS.

Wij gebruiken conversietracking voor gerichte reclame voor ons aanbod. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze aanwezigheid op internet.

Als je onze website bezoekt, gebruiken we de conversietracking voor dit doel.

Als u op een advertentie van Google klikt, slaat de conversietracking die wij gebruiken een cookie op uw eindapparaat op. Deze zogenaamde conversiecookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet om u persoonlijk te identificeren.

Als de cookie nog geldig is en u een specifieke pagina van onze website bezoekt, kunnen zowel wij als Google vaststellen dat u op een van onze advertenties van Google hebt geklikt en dat u vervolgens naar onze website bent doorgestuurd.

Door de informatie die op deze manier wordt verzameld, voorziet Google ons van statistieken over het bezoek aan onze website. Bovendien krijgen we zo informatie over het aantal gebruikers dat op onze advertentie(s) heeft geklikt en over de pagina's van onze website die vervolgens zijn bezocht. Noch wij, noch derden die ook Google AdWords gebruiken, kunnen u echter op deze manier identificeren.

U kunt de installatie van cookies ook voorkomen of beperken met behulp van de juiste instellingen in uw internetbrowser. Tegelijkertijd kunt u reeds opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de gebruikte internetbrowser. Als u vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of support.

Verder biedt Google ook

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

voor meer informatie over dit onderwerp en in het bijzonder over de mogelijkheden om gegevensgebruik te voorkomen

Online solliciteren / publiceren van vacatures

Wij bieden u de mogelijkheid om via onze website bij ons te solliciteren. In het geval van deze digitale sollicitaties worden uw sollicitatie- en sollicitatiegegevens elektronisch door ons verzameld en verwerkt ten behoeve van de afhandeling van de sollicitatieprocedure.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is § 26 lid 1 p. 1 BDSG in combinatie met. Art. 88 lid 1 DSGVO.

Als er na de sollicitatieprocedure een arbeidsovereenkomst tot stand komt, slaan wij de gegevens die u tijdens de sollicitatie hebt verstrekt op in uw personeelsdossier ten behoeve van de gebruikelijke organisatorische en administratieve procedure - uiteraard met inachtneming van de uitgebreidere wettelijke verplichtingen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ook § 26 para. 1 p. 1 BDSG in combinatie met. Art. 88 lid 1 DSGVO.

Als een aanvraag wordt afgewezen, verwijderen wij automatisch de aan ons verstrekte gegevens twee maanden nadat de afwijzing bekend is gemaakt. De verwijdering vindt echter niet plaats als de gegevens langer moeten worden bewaard tot maximaal vier maanden of tot het einde van een juridische procedure op grond van wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld vanwege de verplichting om bewijs te leveren volgens de AGG.

De rechtsgrondslag voor het verwijderen van gegevens is de Duitse wet op de gegevensbescherming.

De rechtsgrondslag is in dit geval art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO en § 24 lid 1 nr. 2 BDSG. Ons legitieme belang ligt in de wettelijke verdediging of handhaving.

Als u uitdrukkelijk toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Als u uitdrukkelijk toestemming geeft voor een langere opslag van uw gegevens, bijvoorbeeld voor uw opname in een database van sollicitanten of geïnteresseerden, worden de gegevens verder verwerkt op basis van uw toestemming. De rechtsgrondslag is dan art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO. U kunt uw toestemming echter te allen tijde intrekken in overeenstemming met art. 7 (3) DSGVO door een verklaring bij ons in te dienen met werking voor de toekomst.

Registreer een nieuw account

Already have an account?
Log in instead Or Reset password