Algemene voorwaarden

Op de algemene voorwaarden van Sommer-Werkstatt

bildhau KG

Versie van 19.04.2022

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden (AV) gelden voor alle leveringen van de onlineshop bildhau.de van bildhau KG (hierna: bildhau) aan haar klanten. De AV gelden zowel voor consumenten (hierna: consumenten) als voor ondernemers (hierna: zakelijke klanten), voor zover in de afzonderlijke clausules geen onderscheid wordt gemaakt.

Consument is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Contractuele partner

De koopovereenkomst wordt gesloten met bildhau KG, vertegenwoordigd door de vennoten Carsten Langediers en Reinoud van Bemmelen, Raderberger Straße 175, D-50968 Keulen, Registratiehof: Keulen, Registratienummer: HRA 22714.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus.

3.2 Door te klikken op de knop "bestellen met kosten" plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelmandje. De ontvangstbevestiging van de bestelling wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling per geautomatiseerde e-mail verzonden en vormt geen aanvaarding van de overeenkomst. Wij kunnen uw bestelling accepteren door een aparte orderbevestiging per e-mail te sturen of door de goederen binnen vijf werkdagen te leveren.

3.3 De contracttaal is Duits.

4. Prijzen

4.1 De op de productpagina's vermelde prijzen zijn inclusief de voor het ontvangende land Duitsland geldende wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en de verpakkingskosten, maar exclusief de verzend- of verzendkosten. De verzendingskosten worden extra in rekening gebracht.

4.2 Aan klanten uit de EU wordt over het algemeen de in het ontvangende land geldende omzetbelasting in rekening gebracht. De werkelijke prijzen kunnen daarom lager of hoger zijn dan de op de productpagina's vermelde prijzen. De werkelijke prijzen worden automatisch weergegeven tijdens het bestelproces na het invoeren van het ontvangende land, evenals de verzendkosten.

4.3 Zakelijke klanten uit EU-landen geven bij hun bestelling het BTW-identificatienummer van de EU op. Zodra het EU BTW-identificatienummer wordt ingevoerd in het bestelproces, worden de prijzen zonder BTW weergegeven. Als het nummer niet is opgegeven, niet beschikbaar of onjuist is, berekent bildhau de omzetbelasting van het ontvangende land overeenkomstig de EU-wetgeving.

4. 4. Voor klanten uit niet-EU-landen, na het invoeren van het ontvangende landworden de prijzen tijdens het bestelproces weergegeven zonder BTW.

5. Verzending en levering

5.1 bildhau levert aan alle landen wereldwijd met uitzondering van de VS. De verzending binnen Duitsland en naar de landen van Europa wordt uitgevoerd door onze verzenddienst DHL. Zware en/of omvangrijke goederen worden verzonden door UPS of een expediteur. De verzending naar alle andere landen wordt uitgevoerd door UPS of een expediteur. Op verzoek kan de verzending naar landen buiten Europa worden uitgevoerd door DHL.

5.2 Verzend- of expeditiekosten worden bindend weergegeven in het besteloverzicht voordat het bestelproces wordt afgerond en getoond in de automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging van uw bestelling. Een uitzondering hierop vormen zendingen van zware en/of volumineuze goederen naar andere landen dan Duitsland. Als de verzendkosten niet al op de bestelpagina kunnen worden getoond of als de levering door een expediteur wordt uitgevoerd en ongeacht of de verzendkosten op de bestelpagina worden getoond, sturen wij u een individueel gegenereerde bestelbevestiging waarin wij verwijzen naar de bindende verzendkosten. De verzending vindt pas plaats nadat u de verzendkosten heeft geaccepteerd. Meer informatie over de verzendkosten vindt u in ons verzendkostenoverzicht.

5.3 Voor zendingen naar landen buiten de EU kunnen de kosten van inklaring en invoer-btw direct worden toegevoegd bij aflevering van de goederen door de bezorger. Wij hebben er geen invloed op of deze kosten direct ter plaatse of achteraf in rekening worden gebracht.

5.4 De levertijden staan vermeld in de webshop onder het betreffende artikel en hebben betrekking op verzending binnen Duitsland. Goederen die op voorraad zijn, worden binnen 1 tot 5 werkdagen geleverd. Indien de goederen niet direct leverbaar zijn, wordt de levertijd direct bij het product aangegeven. Beeldhouwstenen leveren wij binnen 2 tot 10 werkdagen.

5.5 Levering door expediteur binnen Duitsland is uitsluitend gratis stoeprand.

5.6 Indien afzonderlijke artikelen van de bestelling op korte termijn niet voorradig zijn, behoudt bildhau zich het recht voor om deelleveringen binnen Duitsland uit te voeren zonder extra kosten voor de Klant. Buiten Duitsland vinden deelleveringen alleen plaats op uitdrukkelijk verzoek van de Klant. Bij noodzakelijke naleveringen ontstaan in dit geval verzendkosten, die voor rekening van de klant zijn.

5.7 bildhau behoudt zich het recht voor niet te leveren indien de bestelde goederen niet beschikbaar zijn om redenen waarvoor bildhau niet verantwoordelijk is als gevolg van de niet tijdige of onjuiste levering (inclusief levering van kleine hoeveelheden) door een leverancier, hoewel bildhau met de leverancier een leveringsovereenkomst voor de bestelde goederen heeft gesloten. In een dergelijk geval zal bildhau de Klant onmiddellijk meedelen dat de bestelde goederen niet beschikbaar zijn en eventuele reeds door de Klant gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen.

5.8 Bij vertragingen in de levering door overmacht wordt de levertijd in redelijkheid verlengd. Iedere aansprakelijkheid onzerzijds voor voornoemde vertragingen in de levering of daaruit voortvloeiende ontbinding van de overeenkomst is uitgesloten.

6.

6. Betaling

6.1 De levering geschiedt tegen openstaande factuur.

6.2 Facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen zonder enige aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.3 Ter beveiliging tegen kredietrisico behouden wij ons het recht voor de door u bestelde goederen uitsluitend tegen vooruitbetaling of aanbetaling te leveren.

6.4 Vanaf de 2e aanmaning berekenen wij een vast tarief van 5,00 euro en bij de 3e en laatste aanmaning een vast tarief van 10,00 euro. In geval van overdracht aan het incassobureau berekenen wij een vertragingsrente ter hoogte van 5 procentpunten boven de desbetreffende basisrentevoet plus een forfaitaire aanmaningsvergoeding van 10,00 euro.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8. Annulering

Annuleringsbeleid bij levering van goederen

Het volgende herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten.

Recht van herroeping

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (bildhau KG, Raderberger Straße 175, 50968 Keulen, Tel. 0221 - 99874700, Fax 0221 - 998747070, E-Mail mail@bildhau.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor ons onderstaande voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Het retourneren van de goederen alleen is niet voldoende als verklaring van herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

Wij kunnen weigeren u terug te betalen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen, mits de goederen normaal per post kunnen worden teruggezonden. Ook indien de goederen niet normaal per post kunnen worden teruggezonden, draagt u de rechtstreekse kosten van terugzending. De kosten worden geschat op maximaal ongeveer 200,00 euro.

U hoeft alleen de eventuele waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van het hanteren van de goederen op een wijze die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van niet geprefabriceerde goederen waarvan de individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument en van goederen die na de levering door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen. Het herroepingsrecht is ook niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien het zegel daarvan na de levering is verwijderd.

Einde van de annuleringsvoorwaarden.

WIJZIGINGSFORMULIER

(Als u de overeenkomst wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het naar ons terug.)

Aan:

bildhau KG
Raderberger Straße 175
D - 50968 Keulen
Telefoon: +49 (0) 221 998 74 70-0
Fax: +49 (0) 221 998 74 70-70
E-mail: mail@bildhau.de

Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

besteld op (*) / ontvangen op (*)

____________________________________________________________________________

Naam consument(en)

____________________________________________________________________________

Adres van de consument(en)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Handtekening van consument(en) (alleen indien opzegging op papier)

____________________________________________________________________________

Datum

____________________________________________________________________________

9. Vrijwillig contractueel herroepingsrecht van 60 dagen voor consumenten

Naast het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten kent bildhau de consument een vrijwillig, 60 dagen durend recht van retour toe. Als consument kunt u de goederen zonder opgave van redenen binnen 60 dagen na ontvangst van de goederen terugsturen. Om de termijn te halen, is het voldoende de goederen tijdig naar bildhau KG, Raderberger Straße 175, 50968 Keulen, Tel. 0221 - 99874700.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen, voor zover de goederen normaal per post kunnen worden teruggezonden. Ook indien de goederen niet normaal per post kunnen worden teruggezonden, draagt u de directe kosten van terugzending. De kosten worden geschat op maximaal ongeveer 200 euro.

U hoeft alleen de eventuele waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van het hanteren van de goederen op een wijze die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Het vrijwillig toegekende retourrecht van 60 dagen is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Het vrijwillige recht van teruggave geldt evenmin voor goederen die na de levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd of voor overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave, indien het zegel ervan na de levering is verwijderd.

10. Opslag en toegankelijkheid van de tekst van de overeenkomst

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelgegevens en onze AV per e-mail toe. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in onze klantenlogin

11. Garantie

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

12. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en de op basis daarvan tussen Klant en bildhau gesloten overeenkomsten is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

13. Jurisdictie

Voor zakelijke klanten is de plaats van jurisdictie Keulen.

14. Alternatieve geschillenbeslechting op grond van art. 14 lid 1 ODR-Verordening en § 36 VSBG

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. In dit kader is bildhau wettelijk verplicht om een e-mailadres voor contact met ons op te geven: mail@bildhau.de. Wij zijn niet verplicht deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten en zijn daartoe in het algemeen niet bereid.

Voorwaarden Zomerworkshop

De Zomerworkshop vindt plaats in overeenstemming met de op het moment van de workshop geldende Corona-verordening van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

1. Organisator

De organisator van de Zomerworkshop is bildhau KG, hierna te noemen de "Organisator". De Zomerworkshop wordt georganiseerd in samenwerking met art-projekt/Sebastian Probst

2. Inschrijving

Inschrijving kan via de bildhau webshop op www.bildhau.de, telefonisch op 0221 998 747 00 of per e-mail op mail@bildhau.de. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van inschrijving per e-mail

De inschrijving is verplicht en een bindende aanvraag voor het sluiten van een contract met de organisator. Het contract wordt gesloten met bildhau KG, vertegenwoordigd door de partners Carsten Langediers en Reinoud van Bemmelen, Raderberger Straße 175, D-50968 Keulen, Duitsland, registratie rechtbank: Keulen, Duitsland, registratienummer: HRA 22714.

De registratie is bindend.

3. Contractsluiting en betaling

Het cursusgeld dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de workshop te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling vervalt de aanspraak op de reservering van de cursusplaats

4. Annulering, opzegging

Als u uw inschrijving voor de Zomerworkshop wilt annuleren, dient u dit onmiddellijk schriftelijk aan ons door te geven. Afwezigheid geldt niet als annulering; in dat geval brengen wij u het volledige cursusgeld in rekening.

Afhankelijk van het tijdstip en de inspanning van de annulering zijn de volgende gespreide kosten verschuldigd: U kunt tot 28 dagen voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus brengen wij 50% van het cursusgeld in rekening. Als u zich later terugtrekt, brengen wij u 100% van het cursusgeld in rekening. De annuleringskosten worden kwijtgescholden als u een vervanger noemt die deelneemt aan de zomerworkshop en het cursusgeld betaalt.

Opzegging en annulering moeten schriftelijk gebeuren om effectief te zijn.

5. Wijzigingen of annulering door de organisator

De organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen, bijvoorbeeld om een andere workshopleider aan te wijzen dan aangekondigd in geval van ziekte, of om de locatie in redelijkheid te wijzigen.

De zomerworkshop gaat niet door als het vereiste minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald. De organisator informeert de ingeschreven workshopdeelnemers hierover uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de betreffende zomerworkshop. Reeds betaalde cursusgelden worden onmiddellijk volledig terugbetaald. Er kunnen geen verdere claims tegen de organisator worden ingediend.

De organisator heeft het recht de zomerworkshop op korte termijn te annuleren wegens gewichtige redenen waarop zij geen invloed heeft (bijv. ziekte van een workshopleider zonder vervanging). De organisator brengt u onmiddellijk op de hoogte van deze wijziging. Ook in dit geval worden reeds betaalde vergoedingen volledig terugbetaald. Verder kunnen er geen claims tegen de organisator worden ingediend.

6. Aansprakelijkheid

De deelnemer neemt op eigen risico deel aan de Zomerworkshop. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, materiële schade of financieel verlies. De huisregels moeten worden nageleefd. De reis naar en van de workshop en het verblijf zijn voor eigen rekening en risico van de deelnemer.

7. Foto & Video

De organisator en zijn samenwerkingspartner art-projekt/Sebastian Probst behouden zich het recht voor om tijdens de Zomerworkshop foto's en video's te maken voor documentatie- en promotiedoeleinden. Deze kunnen online (bv. website, sociale media), in nieuwsbrieven en in gedrukte media worden gepubliceerd. Door u in te schrijven voor de Zomerworkshop gaat u akkoord met deze publicatie van foto's en video's waarin u en/of uw werk te zien is, ook zonder verdere vermelding van uw naam.

Als u NIET akkoord gaat dat u en/of uw werk gefotografeerd of op video opgenomen worden, of als u niet akkoord gaat met de publicatie van foto's of video's waarin u en/of uw werk in beeld te zien zijn, verzoeken wij u dit voor aanvang van de cursus schriftelijk aan ons door te geven.

Deze regeling is niet van toepassing op foto's en video's die cursisten tijdens de Zomerworkshop maken.

Registreer een nieuw account

Already have an account? Log in here.